Regulamin platformy internetowej www.doktor-recepty.pl

Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin zawierania umów o świadczenie usług telemedycznych poprzez Portal Pacjenta na stronie internetowej www.doktor-recepty.pl , której właścicielem jest Praktyka Lekarska Jan Pałucki.

I. Definicje

1. Praktyka Lekarska Jan Pałucki – podmiot leczniczy wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), ul. Konstancińska 3b/53, Warszawa. NIP 521-205-94-14, REGON 015437165.

2. Usługa Telemedyczna – świadczenia zdrowotne wykonywane na odległość, bez bezpośredniego badania pacjenta, za pośrednictwem strony internetowej www.doktor-recepty.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

3. Pacjent - oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Usług Telemedycznych,

4. Lekarz Konsultant – lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który świadczy usługi medyczne za pośrednictwem strony www.doktor-recepty.pl

5. Portal Pacjenta – serwis internetowy prowadzony przez Praktykę Lekarską Jan Pałucki dostępny pod adresem www.doktor-recepty.pl służący do świadczenia Usług Telemedycznych.

6. Formularz – formularz zbierający dane pacjenta oraz informacje medyczne o pacjencie, umożliwiający realizację Usługi Telemedycznej znajdujące się w Portalu Pacjenta,

7. Regulamin – niniejszy regulamin

II. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie przez Pacjentów z Usług Telemedycznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

2. Korzystanie z Usług Telemedycznych jest możliwe po akceptacji postanowień Regulaminu przez Pacjenta;

3. Dostępność Usług Telemedycznych zależy od dostępności Lekarza Konsultanta;

4. Usługi Telemedyczne świadczone są za pośrednictwem Portalu Pacjenta po wypełnieniu formularza udostępnionego przez Portal Pacjenta oraz dokonaniu opłaty;

5. Opłata z tytułu Usług Telemedycznych jest zgoda z aktualnym cennikiem świadczenia usług przez Praktykę Lekarską Jan Pałucki;

6. Na wniosek Pacjenta Praktyka Lekarska Jan Pałucki udostępnia dokumentację medyczną Pacjenta, Udostępnienie dokumentacji medycznej jest odpłatne, zgodnie z cennikiem świadczenia usług przez Praktykę Lekarską Jan Pałucki;

III. Zasady udzielania Usług Telemedycznych za pośrednictwem Portalu Pacjenta

1. W celu skorzystania z Usługi Telemedycznej, Pacjent, a w przypadku Pacjenta będącego osobą małoletnią lub całkowicie ubezwłasnowolnioną – przedstawiciel ustawowy Pacjenta, wypełnia Formularz znajdujący się w Portalu Pacjenta. Pacjent zobowiązuje się podać w wyczerpujące, prawdziwe i rzetelne dane, w tym dane o stanie zdrowia Pacjenta;

2. W ramach Usługi Telemedycznej na platformie www.doktor-recepty.pl Pacjent może otrzymać e-receptę.

3. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy Pacjenta zobowiązany jest do wniesienia opłaty zgodnej z cennikiem w wysokości określonej w Portalu Pacjenta. Opłata dokonywana jest poprzez zewnętrzny serwis rozliczeniowy za pośrednictwem Portalu Pacjenta po wypełnieniu Formularza. Opłata jest kwotą brutto i obejmuje wszelkie podatki i koszty chyba, że wskazano inaczej. Oprócz uiszczenia opłaty, Pacjent nie jest zobowiązany do dokonania żadnych innych płatności za Usługę Telemedyczną;

4. Warunkiem wykonania Usługi Telemedycznej jest uzupełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza oraz uiszczenie opłaty;

5. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy Pacjenta powinien załączyć dokumenty potwierdzające, że wystawienie recepty jest niezbędne dla kontynuacji rozpoczętego przez Pacjenta leczenia.

6. Pacjent lub przedstawiciel ustawowy Pacjenta upoważnia Lekarza Konsultanta do wglądu w jego dokumentację medyczną zgromadzoną w ramach Internetowego Konta Pacjenta.

7. Lekarz Konsultant może wystawić receptę na kontynuację leczenia lekiem refundowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub lekiem zawierającym substancje psychotropowe pod warunkiem, że Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy załączy do Formularza skany dokumentacji medycznej potwierdzającej, że Pacjent jest w trakcie leczenia takimi lekami. Portal www.doktor-recepty.pl nie wystawia – W ŻADNEJ SYTUACJI – recept na leki opioidowe.

8. Warunkiem wystawienia recepty na lek refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia ( NFZ) jest pozytywna weryfikacja uprawnień pacjenta poprzez platformę Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ) oraz istnienie wskazania do stosowania przepisywanych leków zgodnego z wymogami refundacyjnymi NFZ.

9. W wypadku wątpliwości, co do danych wskazanych w Formularzu Lekarz Konsultant może podjąć próbę nawiązania kontaktu z Pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym, a także odmówić wykonania Usługi Telemedycznej. W wypadku, gdy odmowa wykonania Usługi Telemedycznej następuje po dwukrotnej, bezskutecznej próbie nawiązania kontaktu z Pacjentem lub jego przedstawicielem ustawowym, na wskazany w Formularzu telefon kontaktowy Pacjentowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

10. Usługa Telemedyczna zostanie udzielona w czasie podanym w Portalu Pacjenta.

11. Za szkody wynikające z podania przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nieprawdziwych lub nierzetelnych danych w Formularzu lub w trakcie konsultacji telefonicznej z Lekarzem Konsultantem, Praktyka Lekarska Jan Pałucki nie ponosi odpowiedzialności.

IV. Ograniczenie korzystania z Usługi Telemedycznej

1. Usługi Telemedyczne nie są przeznaczone dla Pacjentów:

a. w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia,

b. wymagających leczenia szpitalnego,

c. wymagających diagnozy lub których stan zdrowia wymaga terapii dotychczas niezastosowanej,

2. Praktyka Lekarska Jan Pałucki nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone korzystaniem z Usług Telemedycznych przez Pacjentów wymienionych w ust. 1 powyżej.

V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zawierana jest na zasadach określonych w Regulaminie poprzez:

a. wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól Formularza,

b. akceptację Regulaminu przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,

c. dokonanie opłaty za Usługę Telemedyczną zgodnej z cennikiem w wysokości określonej w Portalu Pacjenta;

2. Umowa o świadczenie Usługi Telemedycznej zostaje zawarta na czas wykonania Usługi Telemedycznej lub odmowy wykonania Usługi Telemedycznej;

3. Pacjent ma możliwość odstąpienia od umowy przed wykonaniem Usługi Telemedycznej na adres e-mail kontakt@doktor-recepty.pl. W wypadku odstąpienia Pacjenta od umowy, przed wykonaniem Usługi Telemedycznej, opłata zostanie zwrócona Pacjentowi niezwłocznie, poprzez usługodawcę, który dostarczył usługę płatności. Praktyka Lekarska Jan Pałucki nie ma wpływu na czas realizacji zwrotu opłaty przez dostawcę usługi płatności.

VI. Prawa i obowiązki Pacjentów

1. Pacjent jest zobowiązany do podania danych osobowych, które są niezbędne dla celów tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (jeżeli taka dokumentacja będzie prowadzona) oraz danych niezbędnych do kontaktu, w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu;

2. Pacjent akceptuje, że w niektórych przypadkach dla celu Usługi Telemedycznej będzie konieczne podanie dodatkowych danych osobowych;

3. Pacjent nie może wykorzystywać Usługi Telemedycznej dla celów niezgodnych z prawem. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, naruszającym dobra osobiste Lekarza Konsultanta lub innych osób;

4. Korzystanie z Usług Telemedycznych przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, aby informacje i wypowiedzi przez niego udzielone, w ramach Usługi Telemedycznej z Lekarzem Konsultantem, zostały umieszczone w jego dokumentacji medycznej.

VII. Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z Usług Telemedycznych, Pacjent musi posiadać:

a. dostęp do komputera z systemem Windows, Mac OS, urządzenia z systemem iOS lub Android podłączonym do Internetu,

b. zainstalowaną przeglądarkę zaktualizowaną do najnowszej wersji.

VIII.Reklamacje

1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji odnośnie technicznych aspektów Usług Telemedycznycm Pacjent może skontaktować się z Praktyką Lekarską Jan Pałucki poprzez e-mail na adres kontakt@doktor-recepty.pl lub poczta tradycyjną.

2. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej dane pozwalające na identyfikację pacjenta: imię, nazwisko, data urodzenia lub PESEL, adres e-mail, adres pocztowy – dla reklamacji składanych listownie, określenie przedmiotu reklamacji, określenie żądań pacjenta, wskazanie daty Usługi Telemedycznej;

3. Praktyka Lekarska Jan Pałucki rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania;

4. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Praktyka Lekarska Jan Pałucki, zwróci się, przed rozpatrzeniem reklamacji, o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień zawiesza bieg terminu rozpatrzenia reklamacji.

IX.Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w Formularzu jest podmiot gospodarczy Praktyka Lekarska Jan Pałucki wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ul. Konstancińska 3b/53, Warszawa, NIP 521-205-94-14, REGOON 015437165, dalej jako Administator”.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z administratorewm pod adresem e-mail: kontakt@doktor-recepty.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością leczniczą w celach zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

a. w zakresie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

b. w zakresie danych osobowych o stanie zdrowia – na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych o stanie zdrowia jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji przez nas świadczeń zdrowotnych.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczący przechowywania dokumentacji medycznej.

6. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

  1. osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych;

  2. b. dostawcom usług dla Administratora, zapewniającym odpowiednie rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielenie i zamawianie świadczeń zdrowotnych (np. podmiotom zapewniającym serwis systemów IT i oprogramowania);

c. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

10. Źródło pochodzenia danych

Administrator uzyskuje Pana/Pani dane osobowe poprzez Formularz na stronie www.doktor-recepty.pl

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin może być zmieniony z każdym czasie, przy czym prawa nabyte przez Pacjentów pozostają w mocy;

2. Regulamin podlega prawu polskiemu;

3. Do Regulaminu, w kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie następujące akty prawne:

a. ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

c. ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

d. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

e. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

f. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu straciło lub straci ważność, na jego miejsce wchodzą odpowiednie przepisy prawa. Nie powoduje to jednak nieważności Regulaminu.